stage_image1_lg

Zakaj Continental

Udhëzime sigurie për montimin e gomave

Për gomat Continental për automjetet vetjake dhe kamionët e lehtë

Këto udhëzime sigurie për montimin e gomave zbatohen për të gjitha markat e gomave të kompanisë Continental AG dhe nuk synohen për trajnime dhe as si procedura shërbimi për montimin e gomave. Ju lutemi lërjani këtë detyrë profesionistëve të kualifikuar për shërbimin e gomave.

Tire Mounting Safety Instruction - exclamation mark

PARALAJMËRIM SIGURIE!

Vendosja e gomave në disqe mund të jetë e rrezikshme.

Gomat duhet të montohen ekskluzivisht nga një profesionit i kualifikuar për shërbimin e gomave.
Ndërhyrjet në gomat nuk duhet të kryhen asnjëherë pa trajnimin e duhur, veglat dhe pajisjet e duhura. Nëse provoni të montoni gomat me vegla të pasakta, të dëmtuara apo në mungesë të veglave dhe/ose pa marrë parasysh procedurat e përshtatshme, gomat mund të shpërthejnë, gjë që mund të çojë në dëm të rëndë trupor ose vdekje.
Lexoni, kuptoni dhe respektoni gjithmonë të gjitha paralajmërimet e prodhuesit, siç tregohen në udhëzimet e përdorimit, në pajisjet, në faqet e internetit dhe/ose në pjesën anësore të gomave.

Mos fryni asnjëherë goma të pamontuara. Mos u përkulni ose mos arrini kurrë mbi sistemin e gomave dhe disqeve ndërsa e mbushni gomën me ajër. Largohuni gjithnjë sa duhet nga goma që po fryhet, dhe për këtë merrni parasysh kushtet lokale.

Vishni pajisje mbrojtëse të përshtatshme: syzet e sigurisë, mbrojtëse për dëgjimin, këpucë pune.

Për sigurinë tuaj dhe për sigurinë e gjithë të tjerëve:

Aspektet e përgjithshme:

 • Gomat duhet të përputhen me gjerësinë dhe diametrin e dhënë të disqeve dhe të miratohen si kombinim i përshtatshëm për modelin përkatës të automjetit. Për shembull: Gomat 17 inç mund të montohen vetëm në disqe 17 inç, jo në 17,5 inç. Nëse goma u montua gabimisht në disqet me përmasa të gabuara, mos e rivendosni në disqet e sakta, por hidheni atë. Mund të ketë pësuar dëmtime të brendshme (jo të dukshme nga jashtë) për shkak të rrezikut të tërheqjes së tepërt dhe mund të prishet gjatë montimit apo edhe gjatë përdorimit.
 • Duhet të përdoren vetëm disqet e pastra, të ruajtura mirë dhe me madhësi të duhur, pa asnjë gjurmë ndryshkjeje ose korrozioni. Ato nuk duhet të jenë të dëmtuara, të deformuara ose të konsumuara.
 • Gomat nuk duhet të jenë të dëmtuara dhe në brendësi të tyre nuk duhet të përmbajnë asnjë objekt të huaj.
 • Gjatë montimit të gomës me kamerdare të përdoret gjithnjë kamerdare e re. Ndërsa bëhet shtrirja gjatë përdorimit të kamerdares, rrezikohet të formohen rrudha në kamerdaret e vjetra, kështu kamerdaret e vjetra që ripërdoren mund të copëtohen papritmas.
 • Gomat pa kamerdare duhet të vendosen vetëm në disqe të destinuara për këto lloj gomash, pra disqe me xhungë ose me buzë.
 • Për arsye sigurie, gomat pa kamerdare gjithmonë duhet të jenë pajisur me një valvul të re. Ju lutemi respektoni gjithmonë presionin maksimal të lejueshëm për valvulën siç përcaktohet në specifikimet e prodhuesit; për valvulat "snap-in" të llastikut kjo është zakonisht 450 kpa (4,5 bar) / 65 psi. Për presion më të lartë se sa më sipër, është e detyrueshme që të përdorni valvula metalike ose valvula "snap-in" nën presion të lartë.
 • Nëse përdorni sistemin e monitorimit të presionit të gomave (TPMS), ndiqni rekomandimet e prodhuesit për shërbimin ose zëvendësimin e sensorëve kur ndërroni gomat.

Çmontimi i gomave:

 • Para se të hiqni gomën nga disku, është e nevojshme të lironi dhe hiqni kunjin e valvulës dhe kështu lehtësoni plotësisht presionin.

Montimi i gomave:

 • Përpara se të montoni gomën, gjithmonë lyeni këmbën e gomës dhe disqet me pastën e lejuar të gomave. Lubrifikantët me bazë silikoni, nafte ose tretësi nuk janë të përshtatshme për këtë qëllim.
 • Gjatë mbushjes së gomave me ajër, disqet duhet të jenë të shtrënguar fort në makinerinë e montimit.
 • Nëse goma është vendosur në një makineri që nuk ka pajisje për fiksimin disqeve, goma duhet të mbushet në një kafaz sigurie ose pajisje tjetër fiksuese siguruese.
 • Mos futni asnjëherë substanca të ndezshme në sistemin e disqeve dhe gomave. Mos futni asnjëherë substanca të ndezshme në montimin e disqeve dhe gomave, që me ndezje të përpiqeni të montoni këmbët e gomave në vendin e tyre. Ky është një veprim jashtëzakonisht i rrezikshëm, i cili gjithashtu mund të shkaktojë dëmtime në dukje të padukshme dhe si rrjedhim probleme me gomën gjatë përdorimit.
 • Gjatë montimit të gomave automobilistike pa kamerdare duhet pasur kujdes që këmbët e gomës nga skaji i diskut lëvizin së pari nëpër gungat në shpatullën e diskut. Për të shmangur plasaritjet në bërthamën e telit të këmbës së gomës, presioni "i vendosjes" i gomave nuk duhet të kalojë 330 kpa (3,3 bar / 48 psi). Nëse goma nuk hyn në vendin e saj edhe me këtë presion, është e nevojshme të çlirohet presioni dhe të gjendet dhe eliminohet shkaku. Pastaj procedura mund të përsëritet.
 • Vetëm atëherë kur këmbët e gomave janë instaluar siç duhet në shpatullat e diskut, presioni mund të rritet në mënyrë që këmbët e gomave të ulen siç duhet dhe të puthiten në fund të diskut. Megjithatë, kjo "mbushje me presion" nuk duhet të kalojë asnjëherë 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi.
 • Në disa vende, organizatat kombëtare të standardizimit kanë vendosur një presion të ndryshëm maksimal montimi. Në tabelën më poshtë do të gjeni shembuj të disa shteteve, në mënyrë që të mund të merrni parasysh standardet lokale (situata në korrik 2018; ne nuk garantojmë tërësinë, afatin dhe saktësinë e listës).

Shteti

Presioni më i lartë i montimit

Standard

Gjermani

Presioni i instalimit: 330 kpa (3,3 bar) / 48 psi

Mbushje me presion: 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi

WDK

SHBA / Kanada

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

Shoqata RMA / USTMA

Brazil

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

ALAPA

Japoni

300 kpa (3,0 bar) / 44 psi

JATMA


 • Kur goma është instaluar siç duhet, mbusheni me presionin e punës të specifikuar nga prodhuesi i automjetit.

Gomë Run-flat (SSR):

 • Për shkak të teknologjisë së tyre të veçantë, gomat run-flat SSR mund të montohen dhe çmontohen vetëm në ofiçina të trajnuara posaçërisht që kanë marrë certifikimin Continental. Udhëzimet e hollësishme dhe videot e montimit për gomat SSR janë në dispozicion në adresën www.conti-ssr.com.


Kontakti:

Shërbime teknike për blerësit e gomave

Email: technical.bulletin.tires@conti.de