stage_image1_lg

Etiketa e gomave të BE-së

Edhe çfarë duhet të kemi parasysh kur zgjedhim gomat e reja?

Qëllimi i etiketës së BE-së për gomat është paraqitja e të dhënave për tre kritere.   Është mirë të kemi parasysh edhe performanca të tjera të shumta, ndër të tjera:


  • Rezistencën ndaj rrëshqitjes në ujë
  • Stabilitetin gjatë drejtimit 
  • Drejtueshmërinë dhe saktësinë e kontrollit 
  • Vazhdimësinë
  • Efikasitetin e frenimit
  • Performancat në kushtet dimërore

Krahas kritereve në etiketë testet e gomave përfshijnë deri në 11 kritere shtesë relevante (shiko tabelën më poshtë).

Para se prodhuesit e automjeteve ti aprovojnë gomat për automjetet e tyre të reja, ata kërkojnë standardet më të larta në të gjithë këto parametra të performancës.

Për më tepër, këto parametra të performancës janë gjithashtu të përfshirë në testet e publikuara të gomave, të cilat do të vazhdojnë të jenë një burim i shkëlqyeshëm i pavarur i të dhënave gjithëpërfshirëse të performancës së gomave.

Deklarata - ADAC motorwelt 3/2010

Nga viti 2012, gomat do të kenë një "etiketë energjie" të ngjashme me atë në frigoriferët e rinj, për shembull. Jemi të bindur që është mirë që Bashkimi Evropian ka hartuar një etiketë të gomave që mbulon efikasitetin e energjisë, mbërthimin në rrugë të lagët dhe zhurmën. Drejtuesit e automjeteve kështu do të jenë në gjendje të marrin disa informacione mbi karakteristikat e gomave. Sidoqoftë, detyrimi ligjor i etiketimit nuk mund të zëvendësojë testimin e thelluar dhe të saktë të gomave të kryer nga Klubi automobilistik ADAC, i cili është akoma burimi më i mirë i të dhënave para blerjes së gomave.

 

Kriteret e testimitEtiketa e gomave Testimi i gomave
Rrugë e thatë
Stabiliteti gjatë drejtimit JoPo
DrejtueshmëriaJoPo
FrenimiJoPo
Rrugë e lagët
FrenimiPoPo
Rrëshqitje në ujë - përgjatëJoPo
Rrëshqitje në ujë - tërthoraziJoPo
DrejtueshmëriaJoPo
Mbërthimi në kthesaJoPo
Zhurma
Zhurma në makinëJoPo
Zhurma e jashtmePoPo
Rezistenca gjatë rrotullimitPoPo
KonsumimiJoPo
VPërmbajtja e vajit me PAH*JoPo
VShpejtësia e madheJoPo
Legjenda
Popërfshirë*Policiklik aromatik
Jonuk është e përfshirëhidrokarburet