stage_image1_lg

Etiketa e gomave të BE-së

Etiketa e gomave të BE-së

Etiketa e gomave të BE-së - Çfarë informacioni mund të gjendet në të?

Nisja
Image
Etiketa e re e BE-së

Etiketa e re e BE-së në fuqi nga data 1 maj 2021

Të gjitha gomat e shitura në Bashkimin Evropian i nënshtrohen etiketimit të detyrueshëm të gomave. Skema e re e BE-së për etiketimin e gomave – që hyn në fuqi nga data 1 maj 2021 – ofron informacion më gjithëpërfshirës rreth gomave të zgjedhura dhe mbulon gjithashtu gomat e automjeteve të rënda. Ajo ofron informacion objektiv, të besueshëm dhe të krahasueshëm të bazuar mbi tre karakteristika të rëndësishme të performancës së gomave: rezistencën në rrotullim – dhe si rrjedhojë efikasitetin e karburantit –, mbërthimin në rrugë të lagur dhe zhurmën e jashtme në rrotullim. Piktogramet shtesë tregojnë përshtatshmërinë e gomës në kushte ekstreme bore (simboli 3PMSF) dhe/ose mbërthimin e saj në kushte me akull, edhe pse kjo e fundit vlen vetëm për gomat e automjeteve për pasagjerë.

Skema e re e etiketimit mbulon gomat e makinave për pasagjerë, gomat e autobusëve dhe të kamionëve. Për detaje të mëtejshme rreth rregullores të BE-së për etiketimin e gomave, vizitoni faqen zyrtare të internetit të Komisionit të BE-së.

Njohja e etiketës së BE-së dhe piktogrameve të saj i vjen në ndihmë drejtuesve të automjeteve ose menaxherëve të flotës të marrin vendime të mirinformuara lidhur me sigurinë rrugore për sa i përket gomave, emetimeve të reduktuara të CO2 dhe kursimit më të madh të karburantit.

Kini parasysh se kursimet e karburantit dhe siguria rrugore varen kryesisht nga kushtet e rrugës dhe të motit, lloji i automjetit dhe veçanërisht nga mënyra e drejtimit.

Si të lexoni etiketën e BE-së për gomat

Etiketimi i gomave ka piktograme lehtësisht të kuptueshme që ofrojnë informacion për aspektet e mëposhtme thelbësore për performancën e gomave.