New content item

E përsosur. E provuar. E besueshme

Njoftim mbi mbrojtjen e të dhënave

Continental Adria pnevmatike d. o. O. i përpunon të dhënat tuaja në kuadrin e përdorimit të faqes tonë të internetit të continental-pnevmatike.si dhe në përputhje me rregulloret përkatëse ligjore.

1. Të përgjithshme
Të dhënat personale që keni futur mblidhen, përpunohen dhe përdoren nga Continental Adria pnevmatike d. o. o. me qëllim të zbatimit të kontratës në kontekstin e përdorimit të faqes së internetit continental-pnevmatike.si nga ana juaj. Nëse kjo kërkohet në zbatimin e kontratës, të dhënat mund të përcillen në kompanitë e lidhura me Continental Adria pnevmatike d. o. o., në bazë të seksionit 15 dhe ligjit vijues gjerman për kompanitë aksionare, siç përcaktohet në rregullat e lidhjes së biznesit të kompanisë Continental.

Nëse lejohet dhe/ose kërkohet me ligj, të dhënat mund të vlerësohen për qëllime raportimi (p.sh. statistika).

Të dhënat tuaja do të mblidhen, përpunohen dhe përdoren në përputhje me rregulloret përkatëse të mbrojtjes së të dhënave (d.m.th. me pëlqimin tuaj).

Për të siguruar faqen e internetit continental-pnevmatike.si (p.sh. mbështetje teknike), ne ofrojmë informacione për ofruesin tonë të shërbimit,

- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Germany

- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlin, Germany dhe

- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Germany.

Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja personale në emrin tonë kur është e nevojshme për zbatimin e kontratës (në përputhje me marrëveshjen e përpunimit të të dhënave ose klauzolave standarde të kontratave të BE-së, në qoftë se Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH operon jashtë BE-së).


Të gjitha të dhënat tuaja mbahen rreptësisht konfidenciale në përputhje me dispozitat ligjore.


2. Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave

Continental Adria pnevmatike d. o. o. ruan të dhënat personale të përdoruesve të shërbimeve të faqes së internetit të kompanisë continental-pnevmatike.si vetëm nëse kjo ka marrë pëlqimin e tyre. Informacioni i vetëm i ruajtur ka të bëjë me datën dhe kohën e vizitës, faqet e vizituara, përdorimin e kursorit në faqen e përdorur të internetit, funksionet dhe faqen e internetit nga të cilat përdoruesi ka fituar qasje në faqet e internetit të kompanisë Continental. Adresa IP jepet në mënyrë anonime dhe përdoret vetëm për të caktuar një vendndodhje gjeografike në nivel qyteti. Continental Adria pnevmatike d. o. o. e përdor këtë informacion për të matur aktivitetin e faqes në internet, për të përpiluar statistika dhe për të përmirësuar shërbimet dhe informacionet e disponueshme përmes faqeve të internetit.

Të dhënat personale të përdoruesve përdoren vetëm për qëllimin e përpunimit të kërkesave në kontekstin e pëlqimit të shprehur ose në përputhje me rregulloret përkatëse për mbrojtjen e të dhënave. Në bazë të kërkesave ligjore, kompania Continental ka zbatuar rregulla globale, uniforme dhe të brendshme për mbrojtjen e të dhënave (Rregullat e lidhjes së biznesit),të cilat rregullojnë mbrojtjen e të dhënave tuaja personale.


Continental Adria pnevmatike d. o. o. i ruan të dhënat e futura në faqet e internetit ose të dhënat e paraqitura për procesin, p.sh. emrin, kompaninë, postën elektronike, adresën dhe numrin e telefonit, thjesht për komunikim personal vetëm me ju. Informacioni ruhet dhe/ose përdoret vetëm për qëllim të përpunimit të pyetjeve/interesit/pjesëmarrjes tuaj në lojën fituese. Të dhënat do të fshihen pas përfundimit të pyetjeve/interesit tuaj në qoftë se fshirja e tyre nuk është në kundërshtim me ndonjë detyrim ligjor për sa i përket mbajtjes së shënimeve.


3. Të drejtat në lidhje me të dhënat personale të një individi

3.1 Ju lutemi vini re se si subjekt i të dhënave, ju keni të drejtat e mëposhtme sipas Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (EU GDPR) në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale:


E drejta e informacionit sipas neneve 13 dhe 14 të GDPR të BE-së
E drejta e aksesit sipas nenit 15 të GDPR të BE-së
E drejta e korrigjimit sipas nenit 16 të GDPR të BE-së
E drejta e fshirjes sipas nenit 17 të GDPR të BE-së

E drejta për të kufizuar përpunimin në përputhje me nenin 18 të GDPR të BE-së

E drejta për transferimin e të dhënave sipas nenit 20 të GDPR të BE-së


Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë, ju lutemi kontaktoni Përgjegjësin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave me email në dataprotection@conti.de

 

3.2 Në përputhje me nenin 21 të GDPR të BE-së, ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke mbledhur, përpunuar/ruajtur dhe përdorur të dhënat tuaja personale. Ju duhet të anuloni pëlqimin tuaj me shkrim në adresën Continental Adria pnevmatike d. o. o., Zagrebška 104, 2000 Maribor, Slovenia ose me postë elektronike në adria@conti.de.


3.3 Personave tanë të autorizuar për mbrojtjen e të dhënave personale mund t'i shkruani për pyetjet ose ankesat tuaja në çdo kohë (gjithashtu me postë elektronike). Adresa e postës elektronike:  dataprotection@conti.de. Ju gjithashtu mund të kontaktoni autoritetet përkatëse për mbrojtjen e të dhënave në qoftë se ato janë në dispozicion.

 

4. Mbrojtja e të dhënave të ruajtura

Kompania jonë dhe Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH përdorin masa teknike dhe organizative sigurie për të mbrojtur informacionin tuaj personal nga manipulimi, humbja dhe shkatërrimi dhe për të parandaluar qasjen e personave të paautorizuar në të. Masat e sigurisë po përmirësohen vazhdimisht dhe përshtaten me teknologjitë e fundit. Meqenëse informacioni i dorëzuar që nuk është koduar mund të shihet potencialisht nga palë të treta, dhe theksohet që transmetimi i sigurt nuk mund të sigurohet për të dhënat e transmetuara përmes internetit (p.sh. përmes postës elektronike). Prandaj, është më mirë të mos transmetoni të dhëna sensitive ose t'i transmetoni ato vetëm në lidhje të sigurt (SSL). Nëse pas hyrjes te faqet dhe skedarët ju kërkojnë informacion personal, ju lutem vini re se transferimi i një informacioni të tillë në internet mund të mos jetë i sigurt dhe ekziston rreziku që të dhënat tuaja të shihen dhe manipulohen nga persona të paautorizuar.

 

5. Kukit

Kur vizitoni faqen tonë/përdorni mjetet/shërbimet tona, informacioni mund të ruhet në kompjuterin tuaj në formën e kukive. Këto përdoren vetëm për të siguruar funksionimin e internetit. Kukit e tjera (p.sh. ato që kanë të bëjnë me përdorimin e faqes) krijohen vetëm me pëlqimin tuaj (shih Politikën e kukive). Ju gjithashtu mund t'i refuzoni kukit - mund ta zgjidhni këtë opsion në cilësimet e shfletuesit tuaj, por mbani në mend se mund të mos jeni në gjendje të përdorni plotësisht karakteristikat e ndryshme/mjetet/shërbimet e faqes.


6. Oracle Infinity
Kjo faqe përdor Oracle Infinity, një mjet për analizimin e faqes së kompanisë Oracle Infinity Inc. (në tekstin e mëtejmë, "Oracle Infinity"). Oracle Infinity në faqen tonë përdor kuki që janë krijuar vetëm me miratimin tuaj.
Informacioni i vetëm i ruajtur këtu ka të bëjë me datën dhe kohën e vizitës, faqet e vizituara, përdorimin e kursorit në faqe, funksionet dhe faqen e internetit nga të cilat përdoruesi ka fituar qasje në faqet e internetit të kompanisë Continental. Adresa juaj IP jepet në mënyrë anonime dhe përdoret vetëm për të caktuar një vendndodhje gjeografike në nivel qyteti. Kështu, identiteti i një vizitori individual të faqes në internet nuk mund të përcaktohet kurrë.


7. Google Analytics

Kjo faqe përdor Google Analytics, një mjet për analizimin e faqes në internet të kompanisë Google Inc. ("Google"). Google përdor kuki - skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj në mënyrë që faqja të mund të analizojë më lehtë se si përdoret. Informacioni i gjeneruar nga kukit në lidhje me përdorimin e faqeve nga ana juaj do t'i përcillet një serveri të Google në SHBA për ruajtje.

Në rast se anonimizimi i IP-së aktivizohet, Google do të heqë/ anonimizojë tetë vendet e fundit të adresës tuaj IP për shtetet anëtare të BE-së dhe shtetet e tjera palë në Marrëveshjen për Zonën Ekonomike Evropiane. Në raste të jashtëzakonshme, adresa juaj IP mund të transmetohet plotësisht në serverët e Google në SHBA, ku ato do të shkurtohen. Kjo faqe përdor anonimizimin aktiv të adresës IP. Google do të përdorë këtë informacion në emër të ofruesit të faqes së internetit për të vlerësuar përdorimin e faqes së internetit nga ana juaj, për të gjeneruar raporte aktiviteti në faqen e internetit për ofruesin e faqes së internetit dhe për të siguruar shërbime të tjera që lidhen me aktivitetin e faqes së internetit dhe përdorimin e internetit nga ofruesi i faqes së internetit.

Google nuk do ta lidhë adresën tuaj IP me ndonjë informacion që mund të ketë. Kukit në faqen tonë përdoren vetëm me pëlqimin tuaj. Në të njëjtën kohë ju mund të parandaloni që kukit të ruhen përgjithmonë duke bërë ndryshime të përshtatshme në cilësimet e shfletuesit tuaj, por vini re se kjo mund të mos ju lejojë të përdorni plotësisht funksionalitetin e plotë të kësaj faqeje. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google që të mbledhë dhe të përdorë informacione (kuki dhe adresa IP) duke shkarkuar dhe instaluar modulin e shfletuesit të gjetur në http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kukit në faqen tonë përdoren vetëm me pëlqimin tuaj. Në të njëjtën kohë ju mund të parandaloni që kukit të ruhen përgjithmonë duke bërë ndryshime të përshtatshme në cilësimet e shfletuesit tuaj, por vini re se kjo mund të mos ju lejojë të përdorni plotësisht funksionalitetin e plotë të kësaj faqeje.


8. Ndarja në rrjetet sociale: 

Duke përdorur funksionin "Ndaj" në faqen tonë, ju nuk e ndani informacionin tuaj personal me rrjetin social përkatës. Nëse ndani përmbajtje nga faqja jonë përmes profilit tuaj, përmbajtja dhe shtrirja e të dhënave të mbledhura nga këto rrjete nuk mund të ndikohet. Në këtë rast, zbatohen kushtet e përdorimit dhe politikat e privatësisë së rrjeteve sociale individuale.

 

9.  iFraming:

Ne vendosim video në faqen tonë duke përdorur iFraming. Përmes iFraming, përmbajtja e faqes së palëve të treta mund të futet dhe shfaqet në pjesë të caktuara të faqes sonë.

 

Videot e mëposhtme të palëve të treta janë vendosur në faqen tonë:

YouTube:
Kjo faqe interneti që përdor video të vendosura me iFraming, menaxhohet nga YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SHBA.

Duke klikuar në video do të shfaqet logoja e YouTube. Njoftimi i YouTube mbi mbrojtjen e të dhënave mund të gjendet [këtu ]

Nëse vizitoni një nga faqet tona me video të vendosura, Internet Explorer do të lidhet automatikisht me serverin në rrjetin përkatës. Duke klikuar videon e vendosur, jeni duke lejuar komunikimin me faqet e internetit përkatëse dhe instalimin e kukive të tyre. Duke klikuar në videon e vendosur, informacioni në lidhje me vizitën tuaj në faqen tonë do të transmetohet automatikisht te menaxherët e tij dhe kukit do të instalohen.

Nëse jeni regjistruar në faqen në fjalë ndërsa vizitoni faqen tonë, informacioni i dhënë do të lidhet me llogarinë tuaj. Për të mos lejuar që rrjeti ta lidhë këtë informacion me llogarinë tuaj të përdoruesit, ju lutemi dilni nga rrjeti në fjalë përpara se të klikoni në video.

Edhe nëse nuk jeni regjistruar ose jeni regjistruar aktualisht në faqen në fjalë, menaxhimi i faqes mund të ruajë informacionin tuaj pasi të keni klikuar në video. Ne nuk kemi asnjë ndikim në instalimin e kukive të palëve të treta dhe vëllimin, përmbajtjen dhe metodën e përdorimit të informacionit të mbledhur nga faqja e internetit në fjalë. Shikoni politikën e privatësisë së faqes në fjalë për më shumë informacion.

Përmbajtje të ngjashme