Emetime më të ulëta me etiketat e BE-së për gomat

Etiketa e re e BE-së për gomat

Emetime më të ulëta me etiketat e BE-së për gomat

 

PREZANTOJMË ETIKETËN E RE TË BE-SË PËR GOMAT


BE-ja është e angazhuar të ulë emetimet e gazeve të efektit serrë, që deri vitin 2050 të arrihet neutraliteti në klimë. Reduktimi i emetimeve të gazit CO2 nga transporti rrugor luan një rol të rëndësishëm në përmbushjen e këtyre objektivave.

Zgjedhja e gomave më efikase në karburant mund të kontribuojë në reduktimin e emetimeve gjatë transportit. Për t’i ndihmuar konsumatorët të marrin vendime të informuara, BE-ja po prezanton një skemë të re etiketimi për gomat, e cila do të hyjë në fuqi më 1 maj 2021.

Etiketa e BE-së për gomat do t’ju mundësojë konsumatorëve të BE-së të zgjedhin goma më efikase në karburant, gjë që mund të sjellë kursime të mëdha si për përdoruesit fundorë ashtu edhe për përdoruesit tregtarë, në terma të kostos dhe të emetimeve. Siguria rrugore është përmirësuar përmes mbërthimit më të mirë në rrugë të lagur, ndërsa informacioni mbi nivelet e zhurmës ndihmon në reduktimin e ndotjeve nga zhurmat që shkaktohen nga trafiku.

ÇFARË TË REJASH KA PËR PARTNERËT DHE KONSUMATORËT TANË?

 • Sipas rregullores së re, do të mbulohen gjithashtu gomat e autobusëve dhe kamionëve (kategoria C1, C2, C3 e gomave).
 • Informacion shtesë (identifikuesi i llojit të gomës = nr. i art.).
 • Përveç etiketës standarde, ka edhe opsione të tjera për përfshirjen e ikonave që lidhen me kushtet e dëborës së dendur (3PMSF) dhe/ose mbërthimin në kushte me akull (vetëm për gomat C1).
 • Kategoritë e zhurmës: ABC zëvendëson valët e tingullit.
 • Riklasifikimi për kategori etiketimi më të ulëta:
  D është kategoria e re E; Kategoria D nuk është më bosh (vetëm për gomat C1 dhe C2); F dhe G bashkohen për të formuar E.
 • Kodi QR për çdo identifikues të llojit të gomës me lidhje për te databaza e produkteve të BE-së (EPREL).

Fleta e re e informacionit të produktit (PIS) gjenerohet në databazën e EPREL, bazuar në informacionet që kemi raportuar ne si Continental ose furnitorët tanë:

Aty përfshihet:

 • Informacioni i shfaqur mbi etiketën e BE-së në formë tabulare
 • Data e nisjes së prodhimit
 • Data e përfundimit të prodhimit (do të shtohet nga prodhuesi, kur të bëhet e ditur)

EPREL – Regjistri i Produkteve Evropiane për Etiketimin e Energjisë

Objektivi kryesor: Konsumatorët do të mund të kërkojnë në databazën e produkteve etiketat e energjisë dhe fletët e informacionit të produktit. Përmes kodit QR të afishuar në etiketën e re të BE-së për gomat, konsumatorët do të jenë në gjendje të aksesojnë informacionin përkatës për gomat dhe të shkarkojnë informacione të rëndësishme.

Furnitorët (prodhuesit, importuesit ose përfaqësuesit e autorizuar) duhet të regjistrojnë gomat e tyre përpara se t’i shesin në tregun evropian.

Furnitorët mund t’i regjistrojnë artikujt e tyre që duke filluar nga data 12 tetor 2020.​

Konsumatorët do të mund të kenë akses në databazën e EPREL duke filluar nga data 1 maj 2021. Databaza do të jetë e aksesueshme përmes portalit publik në internet.

ÇFARË DUHET TË MERRNI NË KONSIDERATË?

Kjo është pjesa juaj (detyrimi): si distributor i gomave, nga data 1 maj 2021, ju duhet të siguroheni që:

 • Në pikën e shitjes, etiketa mbi gomat të jetë qartësisht e dukshme. Fleta e informacionit të produktit duhet të jetë e aksesueshme (në formë dixhitale) dhe të jepet në formë të printuar sipas kërkesës. Nëse goma nuk shfaqet fizikisht në dyqan dhe nëse shitet përmes internetit ose në distancë të largët, informacioni duhet të jepet në formë dixhitale.
 • Kur shisni një gomë që është pjesë e një grupi prej një ose më shumë gomash identike, etiketa dhe fleta e informacionit të produktit duhet të jenë të aksesueshme (në formë dixhitale) dhe të jepet sipas kërkesës.
 • Në reklamat vizuale ose materialet e tjera promocionale, informacioni i etiketës për gomat duhet të shfaqet - në formë dixhitale ose të printuar - sa herë që promovohet ose shfaqet një lloj specifik gome. Në listën e produkteve, mjaftojnë simbolet përkatëse të performancës dhe kategoritë/vlerat e deklaruara të etiketës.

SI DO T’JU MBËSHTESË CONTINENTAL?

The New EU Tyre Label Layout

Vlerat e shfaqura të etiketës mund të ndryshojnë nga vlerat e sakta të etiketës së këtij produkti.

Të gjitha gomat që dorëzohen prej nesh do të jenë në pajtim me rregulloren e re. Gomat e makinave do të dorëzohen me një ngjitëse që përmban informacione të mëtejshme si p.sh. emri i linjës së gomës dhe EAN (shikoni draftin).

Gomat që ju janë dorëzuar përpara datës 1 maj 2021 me etiketën e mëparshme, vazhdojnë të jenë në pajtim. Pjesë e ndryshimit është edhe një fazë e caktuar tranzicioni dhe nuk është nevoja që gomat të ri-etiketohen nëse ju jepen përpara datës 1 maj 2021. Kjo vlen gjithashtu për gomat që janë tashmë në treg (p.sh. në RDC-të tona), por që ju janë dorëzuar pas datës 1 maj 2021.

Megjithatë, do të sigurohemi që t’i transmetojmë vlerat e etiketës së re në kohë, në mënyrë që të përdorni etiketën e re të BE-së: për t’i ndihmuar klientët tuaj të bëjnë zgjedhje të informuara. Gjithashtu, etiketa e re do të jetë e disponueshme për shkarkim dhe printim në EPREL. Prandaj, nëse një klient kërkon etiketën, ju do të mund t’ia jepni shpejt dhe lehtë.

Pyetjet e shpeshta

Mësoni më shumë se çfarë të rejash ka rreth informacionit të etiketimit të gomave, detyrimeve në pikën e shitjes, dhe se si Continental do t’ju mbështesë në PESh.